(06-1)-5-333-222
Hétfőtől péntekig 9-16 óra között

ÁSZF

Jelen Általános Szerződési  Feltételek (a továbbiakban: Általános Szerződési Feltételek, (továbbiakban : ÁSZF.) az  Eladó ( továbbiakban: Eladó ) által a  www.csapuniverzum.hu oldalon elérhető Termékek  (a továbbiakban: Termék/ek)és a  Vásárló  (továbbiakban Vásárló) általi fogyasztói szerződés  feltételeit tartalmazza.
 
Az Eladó fenntartja azon jogát, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek egyoldalúan módosítsa. A módosítást követő megrendelés a jelen ÁSZF. és minden hatályos módosításának elfogadását jelenti.
  
1.  A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE

 A jelen ÁSZF az Eladó és az Ügyfél között létrejött a Szerződési feltételeket  tartalmazza. A Szerződéshez szorosan kapcsolódó dokumentum a Termékhez tartozó jótállási jegy és az Eladó által kibocsátott számla.

1.1. Egy rendelésnek a www.csapuniverzum.hu oldalon történő leadásával a Vásárló elfogadja azt a kommunikációs csatornát (telefon vagy e-mail), amelyen keresztül az Eladó a termék megrendelését lehetővé teszi.
 
1.2. A Rendelés leadása után a Vásárlóhoz telefon vagy e- mail útján érkezett értesítés tájékoztató jellegű és nem jelenti a Rendelés Eladó általi visszaigazolását.
 
1.3. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a Vásárló által leadott Rendelésben szereplő mennyiségétől kevesebbet igazoljon vissza. Erről a Vásárlót az általa a felhasználói fiókjában megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen értesíti.  Ilyen esetben az Eladó az Ügyfél által már kifizetett, azonban az Eladó által vissza nem igazolt termékek vételárát az Ügyfél részére visszatéríti.
 
1.4. Az Eladó és Vásárló közötti Szerződést akkor jön létre, amikor a Vásárló e-mail és/vagy SMS útján megkapja az Eladótól a Rendelés véglegesítéséről/visszaigazolásáról szóló értesítést, amely értesítés magában foglalja az Ügyfél által megrendelt Termékeknek a futárszolgálat részére való átadásáról szóló értesítést is.
 
1.5  Amennyiben a Vásárló valótlan adatokat ad meg a véglegesített megrendelése során, a távollévő felek közötti szerződés nem jön létre. Az ilyen szerződésekből eredően mind az Üzemeltető, mind az Eladó minden féle felelősségét kizárja.  
 
2.  AZ ONLINE ÉRTÉKESÍTÉSRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS RENDELEZÉSEK
 
2.1. A weboldalra bármely Felhasználó/Ügyfél beléphet. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy az Ügyfélnek/Vásárlónak a Rendelés leadásához való jogosultságát és hozzáférését és/vagy valamely fizetési mód választását majd alkalmazását korlátozza, amennyiben az adott Ügyfél/Vásárló a csapuniverzum.hu oldalon végzett tevékenységével veszélyeztetheti a weboldal zavartalan működését és/vagy tevékenységével az Üzemeltetőnek/Eladónak kárt okozhat.
 
2.2. Az Ügyfél az Eladóval kapcsolatba léphet a termék oldalán a „Kapcsolat” menüpontban feltüntetett elérhetőségeken.
  
2.3. A Weboldalon a Termékek ára forintban (HUF) értendő és tartalmazza az ÁFA-t, nem tartalmazza az esetlegesen választott fizetési mód díját, melyet vásárló az adott szolgáltatás igénybevétele esetén a Termék árán felül fizet.
 
2.4. A törvényben előírt feltételeknek megfelelően az elektromos berendezések, valamint a jogszabályban meghatározott egyéb környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek weboldalon feltüntetett ára tartalmazza a Környezetvédelmi termékdíjat.
 
2.5. Az online fizetések (online bankkártyás fizetés vagy banki átutalás) esetében az Eladó nem felel a Vásárlónál felmerülő bármely olyan többletköltségért, amely a Vásárló által választott fizetési módtól vagy a Vásárló kártyakibocsátó bankjától függ (különösen, de nem kizárólagosan devizaárfolyam, egyéb költségek). A Vásárló felelős a kiválasztott fizetési mód kiválasztásából eredő következményekért.
 
2.6. A Weboldalon feltüntetett Termék leírására használt információ (statikus / dinamikus képek / multimédia bemutatók stb.) nem jelenti az Eladó ajánlati kötöttségét, ezek kifejezetten a bemutatás célját szolgálják.
  
3.  MEGBÍZÁS

Az Eladó a Rendelés lebonyolításával kapcsolatos Szolgáltatások (szállítás,csomagolás,stb) lebonyolításával harmadik személyt bízhat meg a Vásárló erre irányuló tájékoztatása nélkül is. Ez a Vásárló beleegyezéséhez nem kötött. Az Eladó azonban ezen esetekben is felel a Vásárlóval kötött Szerződésből eredő kötelezettségei teljesítéséért.
  
4. RENDELÉS
 
4.1.A  kiválasztott termékek  kosarába helyezése után a  kosár tartalmát szabadon változtathatja. Ha az ellenőrzést követően megtöltött kosarát "rákattintással" elküldi, a kosárban lévő valamennyi terméket megrendeli és elfogadja, hogy a termék megrendelése fizetési kötelezettséggel járó művelet.

4.2 Az adott megrendelés elküldött adatai az elküldést követően, de a kisszállítást megelőzően írásban vagy telefonon módosíthatók. Új megrendelés során adatait természetesen módosíthatja. A Vásárló adatait tartósan, bejelentkezését és megrendelését az Eladó a  házhozszállítástól számított egy évig rögzíti (adatvédelem), de a szerződés nem tekinthető írásba foglaltnak iktatásra nem kerül.
4.3 Vásárló tudomásul veszi, hogy  kosárba helyezést követően a termék(ek) csak abban az esetben vásárolhatóak meg, ha azokból a megrendelés teljesítéséhez elegendő raktári készlet áll az Eladó  rendelkezésére.
 
4.4 A megrendelés véglegesítésével a Vásárló megerősíti, hogy az általa megadott, a vásárláshoz szükséges adatok valósak, és a rendelés teljesítéséhez, a szerződés létrejöttéhez felhasználhatóak. A véglegesítéssel  Vásárló  vállalja, hogy az általa megjelölt fizetési móddal a megrendelés ellenértékét kiegyenlíti, ellenkező esetben a megrendelés teljesítését az Eladó megtagadhatja.
 
4.5. A rendelés véglegesítésével a Vásárló hozzájárul ahhoz, hogy szükség esetén, az Eladó felvegye a kapcsolatot vele a megadott elérhetőségek (jellemzően email vagy telefon) bármelyikén.
 
4.6. Az Eladó semmisnek vagy létre sem jöttnek nyilváníthatja a Vásárló Rendelését, a Vásárló előzetes értesítése mellett, anélkül, hogy utólag valamely félnek – erre hivatkozva – bármilyen kötelezettsége lenne a másik féllel szemben, vagy anélkül, hogy valamely fél a másik féllel szemben kártérítési igényt fogalmazna meg, az alábbi esetekben:
 
4.6.1. Amennyiben a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és a kártyát kibocsájtó pénzintézet a tranzakciót nem engedélyezi vagy a Vásárló online fizetési módot jelölt meg, és az online fizetést biztosító partnerünk nem tudja érvényesíteni a tranzakciót.
 
4.6.2. A Vásárló által megadott adatok nem fedik a valóságot vagy nem teljes körűek vagy nem teszik lehetővé a megrendelés teljesítését

4.6.3. Ha Vásárló a megrendelt termék vételárát 5 napon belül  Eladó részére  nem fizeti meg. Ebben az esetben Eladó jogosult a megrendelést törölni.

4.6.4. A megrendelést cselekvőképtelen, vagy kiskorú személy adja
 
4.7. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletben foglaltak alapján a Vásárlónak (amennyiben Fogyasztó) lehetősége van a szerződéstől elállni. Ezt a lehetőséget Eladó a termék átvételétől számított 14 napon belül biztosítja az Ügyfelek számára. Amennyiben a megrendelés végösszege kiegyenlítésre került, és a Vásárló időben jelezte a szerződéstől való elállási szándékát, úgy az Eladó vállalja, hogy a Vásárló értesítésétől számított legfeljebb 14 napon belül visszafizeti a termék vételárát. Az elállás részletes feltételeit a Weboldalon közzétett tájékoztató tartalmazza.
A Szerződéstől való elállás joga alól kivételt képeznek a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29 §-ban foglaltak

4.8.  Ellálási jog gyakorlásának menete: 
4.8.1 Amennyiben a Vásárló élni kíván az elállás jogával úgy köteles az elállási szándékát tartalmazó  nyilatkozatot az alábbi elérhetőségek egyikére elküldeni:
    Postázásai cím: 6500 , Baja Bezerédj u. 2.
    Email cím: info@geminiduo.hu
Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja az elállási nyilatkozat-mintát is, Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, email vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az email illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe.
4.8.2 A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket 6500 Baja Bezerédj Utca 2. címére késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, amennyiben a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket (tehát nem kell megérkezni 14 napon belül). Több termék adásvételekor, amennyiben az egyes termékek szállítása eltérő időpontban történik, úgy az utoljára szolgáltatott termék, illetve több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára kézbesített tételnek vagy darab kézhezvételtől számított 14 napon belül élhet a vásárló az elállási joggal.

4.8.3. Az Eladó  nem köteles a Vásárló része megtéríteni azon többletköltségeket, amely az Eladó  által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik. 
4.8.4. Az Eladó  jogosult a Vásárló által kifizetett teljes összeg visszafizetését mind addig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte. 
4.8.5. Az Eladó a visszatérítés során az eredeti ügylettel azonos  fizetési móddal egyező visszafizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja. A visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. 
4.8.6.A Vásárló a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. 
4.8.7. A Vásárló a szerződés megkötésének, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogot a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban meghatározottak szerint gyakorolta.

4.9. Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló egyedi utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, 
 4.10. Az Eladó nem köteles olyan termékek visszavételére, melyet Vásárló az elállási jog gyakorlását megelőzően beépítet, átalakított, bármilyen egyéb módon jellegében, szerkezetében megváltoztatott
 
4.11. Ha az Eladó a Vásárló által megrendelt Termék szállítását 15 napon belül nem tudja teljesíteni, úgy erről tájékoztatja a Vásárlót, és a megrendelés ellenértékét 7 napon belül visszatéríti részére, az a szerződés felbontásának minősül Eladó részéről. A felek megállapodhatnak a megrendelés teljesítésének átütemezéséről és/vagy módosításáról is.
 
 
5. TITOKTARTÁS
 
5.1. A Vásárló által az Eladónak szolgáltatott bármely jellegű információt az Eladó és az Üzemeltető is bizalmasan kezeli.
 
5.2. A Vásárló a Szerződés létrejöttével vállalja, hogy nem ad semmilyen nyilvános nyilatkozatot harmadik személyek részére az Eladó előzetesen adott írásos beleegyezése nélkül.
 
5.3. Azzal, hogy a Vásárló információkat és adatokat közöl ezen a weboldalon, biztosítja az Eladónak és az Üzemeltetőnek az azokhoz való korlátlan és visszavonhatatlan hozzáférését, továbbá ezen információk vagy adatok feletti használati, másolási, módosítási,  átküldési  jogát. 
 
5.4. AVásárló azzal, hogy felhasználói fiókot hoz létre/Rendelést ad le, bekerül az Üzemeltető/Eladó adatbázisába, így a hatályos jogszabályoknak megfelelően és azok keretei között hozzájárul, hogy harmadik felek, éspedig az Üzemeltető és/vagy Eladó partnerei felvegyék vele a kapcsolatot: marketing szolgáltatást, más szolgáltatást kínáló szolgáltatók, szerviz , más társaságok, amelyekkel az Üzemeltető/Eladó a Termékek  vonatkozásában közös kínálati programokat tud kifejleszteni.
 
  
6. SZÁMLÁZÁS – KIFIZETÉS
 
6.1. A www.csapuniverzum.hu weboldalon megtalálható valamennyi terméket megvásárolhatja online. A termék ismertetőjénél Eladó közli  a termék paramétereit és árát is. A feltüntetett árak minden esetben tartalmazzák az Általános Forgalmi Adót (ÁFA).A  vásárláshoz igénybe vett hálózati hozzáférés és egyéb távközlési szolgáltatás díjai a Vásárlót terhelik.
6.2. Az Eladó amennyiben a megrendelést visszaigazolja, az díjbekérésnek minősül . A Vásárló a visszaigazolásban szereplő összeget a visszaigazolástól számított 72 órán belül jogosult a választott fizetési módnak megfelelően megfizetni. Amennyiben ez nem történik meg 72 órán belül, úgy az Eladó a megrendelést jogosult törölni a rendszeréből. Erre hivatkozással a Vásárló kártérítési igényt nem érvényesíthet az Eladóval szemben.

6.3.Az árut, az árat, a fizetési módot és a fizetési határidőt minden Rendelésben meg kell jelölni. Az Eladó számlát bocsát ki a Vásárló számára a leszállított Termékekről. A Vásárló kötelessége továbbítani, átvételkor ellenőrizni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes információt.
 
6.4. Minden rögzített rendelés esetében feltüntetésre kerül a megvásárolni kívánt Termék vételára, a fizetési mód, illetve a fizetési határidő. A Vásárló felelőssége, hogy a kiállításra kerülő számlához, minden rá vonatkozó adatot – a valóságnak megfelelően – megadjon. Ennek elmulasztása esetén az Eladó nem kötelezhető új számla kiállítására.
 
6.5. Az Eladó a megrendeléshez tartozó, értékesített Termékekről  szóló számlát elsősorban elektronikus úton továbbítja a Vásárló részére. A kiállított számla elektronikus formában elérhető a Vásárló felhasználói fiókjából, illetve elektronikus üzenet (e-mail) formájában is elküldésre kerül a felhasználói fiókban megadott e-mail címre, továbbá papír alapon csatoljuk a Termékhez.
 
6.6. A Vásárló minden esetben köteles a felhasználói fiókjában megadott – a számlázáshoz felhasznált – személyes adatokat naprakészen tartani, annak érdekében, hogy a számlát minden egyes rendelés esetében az Eladó helyesen állítsa ki és bocsássa a Vásárló rendelkezésére. A Vásárló köteles minden megrendelés leadásánál a megadott adatok helyességéről megbizonyosodni.
 
6.7. Amennyiben a regisztrált fiókban a számlázással összefüggő információk – beleértve a kiállított számlát/számlákat – több mint negyvennyolc (48) órán át nem érhetőek el, úgy a Vásárló erről írásban tájékoztathatja az Üzemeltető ügyfélszolgálatát.

6.8 Az ár megfizetése
A fizetés lehet előre utalás, vagy utánvéttel készpénzzel futárszolgálaton keresztül az áru átvételekor.   
6.8.1. Vásárlás átutalással
Bankszámla száma: Raiffeisen Bank 12065006-01331187-00100001

7. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK
 7.1A termékek jellemzően 1-15 munkanapon belül szállítja Eladó , a pontos kiszállítás időpontjáról tájékoztatást a 06(1) 5333-222-as telefonszámon kérhet a Vásárló.     
7.2.  Eladó a szállítást csak háztól-házig vállalja. A termékek lakásba, ingatlanba történő beviteléről a Vásárlónak kell gondoskodnia    
7.3.  A Vásárló a termék átvételekor köteles a csomagolás, az áru sértetlenségét ellenőrizni. Amennyiben a termék sérülten érkezik Vásárlóhoz, annak átvételét fel kell függeszteni , és a terméket vissza kell küldeni a szállítóval. A szállítólevél aláírásával Vásárló igazolja Eladó és a futárszolgálat felé a termék sértetlenségét, Amennyiben a Terméket a Vásárló átveszi, és átvételkor nem jelzi, hogy a Termék sérült , úgy utólag Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.
7.4. Ha a küldemény sérülése a kézbesítéskor azonnal nem ismerhető fel, akkor a sérülést a kézbesítéstől számított 24 órás jogvesztő határidőn belül kell Eladónak bejelenteni. Ezt követően Eladó a szállításból eredő sérülésért felelősséget nem vállal.
7.5. A szállítás költsége minden termék adatlapján fel van tüntetve, több tételes rendelés esetén ezek az összegek nem adódnak össze, hanem a rendelés végösszegét kell figyelembe venni. 
7.6. Egyes, az oldalról történő vásárlás (megrendelés) esetében a hatályos magyar jogszabályok értelmében a Nemzeti Adó-és Vámhivatal EKAER (Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer) számot kérhet a vásárlótól. Az EKAER szám megszerzése a Vásárló (mint Címzett) kötelessége és felelőssége. Mindebből következik, hogy ezen kötelezettsége  megsértéséből eredő következményekért Eladó esetleg költségeiért a Vásárló felel.
8. SZAVATOSSÁG
8.1 Kellékszavatosság:
8.1.1.Az Eladó hibás teljesítése esetén a Vásárló kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. 
8.1.2.A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. 
8.1.3. A Vásárló a fogyasztói szerződés esetén az átvétel időpontjától számított 2 éven belül érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl a vásárló kellékszavatossági nem tudja érvényesíteni. 
8.1.4. A Vásárló a kellékszavatossági jog érvényesítése esetén kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az általa választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Eladó  számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. 
8.1.5. Ha Vásárló a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az Eladó költségére  kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy –végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
8.1.6. Választott kellékszavatossági jogáról a Vásárló egy másikra is áttérhet, ebben az esetben viszont köteles az áttérés költségét viselni kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot. 
8.1.7. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele amennyiben a Vásárló igazolja, hogy a terméket az Eladótól vásárolta . A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után a Vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
8.2. Termékszavatosság:
8.2.1. A termék abban az esetben tekinthető hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével a Vevő e jogosultságát elveszti.
8.2.2.Termékszavatossági igényét a Vásárló kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy az Eladóval szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba,
-a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt   felismerhető vagy
 - a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
8.2.3. A Vásárló ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. 
8.3. Jótállás:
8.3.1. Hibás teljesítés esetén az Eladó a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján az illetve a rendelet mellékletében felsorolt tartós fogyasztási cikkekre (10 000 Ft feletti értékű termékekre) a kötelező 1 év jótállást vállal. 
8.3.2.Az Eladó  jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
8.3.3. Amennyiben a jótállás kérése helytálló, a Vásárló kérheti a termék cseréjét, vagy javítását. Amennyiben Eladónak nem áll módjában a termék cseréje -  készlethiány, vagy egyéb ok miatt- , a Vásárló a javítást vagy az árleszállítást igényelheti, illetve a vételár visszatérítését abban az esetben, ha sem a Termék cseréjére sem a javítására, sem árleszállításra nincs lehetőség. 
8.3.4. Amennyiben a Vásárló a termék meghibásodása miatt a termék átadásától számított három munkanapon belül érvényesíti csereigényét az Eladó köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
8.3.5. A megvásárolt termékekre vonatkozó szavatossági vagy jótállási bejelentéséhez kérjük,használja a http://www.csapuniverzum.hu/garancia oldalt, illetve a +36(1)5333-222 telefonszámot.

8.4. Egyéb feltételek :
8.4.1.Az áruházban feltüntetett fotókon  található dekorációk, nem képezik a szerződés tárgyát, kizárólag a megnevezésben és a leírásban feltüntetett termék. 
8.4.2. Fürdőszobabútorok, a csaptelepek, zuhanykabinok esetében az esetlegesen dekorációs céllal látható zuhanyszettek, zuhanypanelek, zuhanytálcák nem részei a termékeknek, kivéve abban az esetben, ha ez külön feltüntetésre került. 
8.4.3. A porcelán mosdók gyártási technológiájából adódóan a gyártó által feltüntetett méretek eltérhetnek a valós mérettől, jellemzően a valós méret nagyobb lehet, mint a megadott (néhány cm eltérés lehetséges). A fürdőszoba bútoroknál a feltüntetett méret a mosdótálak mérete, a bútor ennél annak rögzítése miatt keskenyebb (jellemzően néhány cm-rel). 
8.4.4. Vásárló valamennyi termékre a beépítési méretet annak beépítése előtt ellenőrizni köteles. Beépítés után mérethibából eredő reklamációt Eladó nem fogad el szavatossági igényként.

8.4.5 Beüzemelés előtt a csöveket és a vízvezeték rendszert mossuk át nagy mennyiségű vízzel, hogy a lerakódott szennyeződést eltávolítsuk. A vízvezeték rendszerre szereljen fel szűrőt, vízlágyítót, hogy megelőzze a jövőbeni szennyeződés lerakódást. A melegvíz bekötést csatlakoztassa szemből nézve a baloldalra, a hideg vizes bekötést a jobb oldalra. A csaptelepet, zuhanykabinok vízcsatlakozását, csatlakoztassa a flexi csőhöz. Kézzel csavarja be a flexi csövet, erősen húzza meg, ne használjon hozzá fogót. Kerülje a hegyes, éles eszközöket. A flexi csövet csatlakoztassa a sarokszelephez, melyet fogóval finoman húzzon meg. A beüzemelés után csaptelep esetén csavarja le a perlátort és nyissa meg maximálisan a vízcsapot, majd nyissa meg a főcsapot. Mossa át a terméket, hogy eltávolítsa az esetlegesen benne lerakódott szennyeződést. Csaptelep esetén tekerje vissza a perlátort. Ellenőrizze az összes tömítést a csaptelepen. A beüzemelést csak minősített szakember végezze el!
9. A TERMÉKEK FELETTI TULAJDONJOG ÁTADÁSA

9.1. A Termékek feletti tulajdonjog a házhozszállításkor  az átvétellel száll át a Vásárlóra, a rendelésben megjelölt helyen, amennyiben a Vásárló kifizette Termék vételárát. (Ennek igazolásául szolgálhatnak: leszállítás jelentése – a gyorsposta által kiadott szállítási dokumentum átvételének aláírása).
 
10. FELELŐSSÉG
 
10.1. Az Eladó nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amelyet a Vásárló vagy bármely harmadik fél elszenvedhet annak eredményeként, hogy az Eladó teljesíti a Rendelés szerinti bármely kötelezettségét és nem vonható felelősségre semmilyen kárért, amely a Termékek  használatából származnak,  azoknak a Vásárló részére történő átadása után . 

10.2.Eladó nem vonható felelősségre az Termékek szállítás közbeni elveszítéséért, a szállításból eredő bármilyen probléma a futárszolgálat/gyorsposta felelősségi körébe tartozik.
 
11. ADATVÉDELEM

11.1. Eledó és Üzemeltető kijelenti, hogy  semmilyen körülmények között sem osztja meg, értékesíti, Vásárlói személyes adatait harmadik fél számára. Adatainak kezelésekor az 1992. évi LXIII adatvédelmi törvény szerint járnak el. 
11.2.Üzemeltető, mint Adatkezelő kijelenti, hogy az általa üzemeltetett webáruház működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával jár el.
- Személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény.
- Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény
- Az 2001.évi CVIII., az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról rendelkező törvény;
    - Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény
    - Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. CXII törvény
11.3. Jelen Adatvédelmi Nyilatkozat célja, hogy a www.csapuniverzum.hu webáruházból rendelt termék megrendelése során megadott és a weboldal Üzemeltetője/Eladó („Adatkezelő”) számára hozzáférhetővé vált személyes adatok és egyéb adatok kezelésére vonatkozó elveket és szabályokat meghatározza. Jelen Nyilatkozat hatálya kizárólag az oldal használatához szükséges, az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatokra terjed ki, rendelkezései nem vonatkoznak arra az esetre, ha valaki önszántából nyilvánosságra hozza saját személyes adatait, vagy azok egy részét az oldalon, vagy az oldal közvetítésével.
11.4. A www. csapuniverzum.hu webáruház által forgalmazott termékek megrendelése esetén olyan adatokat is megadhatnak, amelyek a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény alapján személyes adatnak minősülnek, így azok kezelésére ezen jogszabály rendelkezései az irányadók.
11.5. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül, vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy, vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
[2011. évi CXII. törvény].
A felhasználói megrendelés során megadott adatok közül kizárólag a név és az e-mail cím tekinthető bizonyos feltételek fennállása esetén (pl. a név és e-mail cím valós) személyes adatnak.
11.6 Az adatkezelés jogalapja:
Felhasználó önkéntes hozzájárulása, hogy a webáruház használata közben megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdése és a 2001. évi CVIII. törvény. 13/A. § (3) bekezdése.
11.7 Az adatkezelés célja:
Az Adatkezelés célja kizárólag a felhasználókkal történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos szolgáltatások személyre szabott nyújtása, a megrendelt termék kiszállítása.
11.8 Hozzájárulás az adatkezeéshez:
A Vásárló megrendeléskor hozzájárul, hogy az Adatkezelő a megrendeléshez kötelezően előírt adatait kezelje.
11.9 Adatbiztonság:
Az Adatkezelő törekszik minden tőle elvárható intézkedést megtenni annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására.
11.10 A Vásárló adatkezeléssel kapcsolatos jogai:
11.10.1. A Vásárló tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti:
    E-mailen: info@geminiduo.hu
    Postai úton: 6500, Baja Bezerédj utca 2.
11.10.2. A Vásárló kérésére az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamáról. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, megadni a tájékoztatást. A felhasználó bármikor kérheti adatai helyesbítését, illetve módosítását. 
11.10.3. Az Adatkezelő  tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Adatkezelő a Vásárló adatait csak a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja a szerződés fennállásának ideje alatt. A Szerződő adatait a 2000. évi C. törvény 169. § alapján legalább 8 évig köteles megőrizni.
11.10.4. Adatkezelő minden tőle elvárható intézkedést megtesz az adatok biztonságos megőrzéséért, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.
11.11.Jogorvoslat:
Vásárló adatinak nem jogszerű kezelése/felhasználása esetén panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
    1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
    Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
    Telefon: +36 -1-391-1400
    Fax: +36-1-391-1410
    E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

13.  ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

Eladó: „LEZITER" Bútoripari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.  székhely: 6345 Nemesnádudvar, Rákóczi utca 3., cégjegyzékszám: Cg. 03-09-113733, adószám:  13764351-2-03, statisztikai számjele: 13764351-4647-113-03
Üzemeltető: a www.csapuniverzum.hu honlap üzemeltetője a GEMINI –DUO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft székhely: 6500 Baja, Bezerédj utca 2. 3. em. 35. cégjegyzékszáma: Cg. 03-09-126986 , adószáma: 24773470-2-03, statisztikai számjele:    24773470-4791-113-03),
13.3. Ügyfél/Felhasználó : természetes személy vagy jogi személy, aki az oldal használatával – bármely elektronikus kommunikációs eszközön (asztali számítógép, nootebook, telefon, tablet, okostelefon…stb.) hozzáférést nyer az oldalhoz, annak tartalmához ; aki az Weboldalon regisztrál, ezáltal felhasználói fiókot (a továbbiakban: felhasználói fiók) hoz létre vagy aki a Weboldalon megrendelést ad le és ennek következtében  felhasználói fiókot hoz létre.
13.4. Vásárló: az az Ügyfél, aki a www.csapuniverzum.hu oldalon rendelést adott le.
13.5. Felhasználói  fiók: a Vásárló a www.csapuniverzum.hu oldalon regisztrációja útján felhasználói fiókot hozhat létre. A regisztrációhoz egy valós, a Vásárlóhoz  tartozó e-mail cím és egy jelszó megadása szükséges. A felhasználói fiókjából adhat le rendelést, vásárolhat . A felhasználói fiók úgy is létrehozható, hogy a Vásárló  a csapuniverzum.hu oldalon az általa kiválasztott terméket a Kosárba helyezve, egy valós, a Vásárlóhoz köthető e-mail címet és a rendelés leadásához szükséges adatokat megadva rendelést ad le és a rendelés leadásával felhasználói fiókot hoz létre az általa megadott adatokkal.
A felhasználói fiók tartalmazza a Vásárló által a regisztráció során és a rendelése(i ) leadásakor megadott adatokat, információkat, minden az általa leadott rendelés(ek)kel kapcsolatos adatot és információt (a vásárolt termékekhez kapcsolódó jótállás, számla, stb.) továbbá a Vásárló  által a csapuniverzum.hu-n kiválasztott termékeket/összeállított terméklistákat.
Az Ügyfél a regisztráció során és a rendelés leadásakor köteles valós adatokat megadni. Amennyiben az Üzemeltető tudomására jut, hogy az Ügyfél által megadott adatok köre részben vagy teljesen nem valós elemeket tartalmaz, jogosult az Ügyfél felhasználói  fiókjához való hozzáférését korlátozni, illetve az Ügyfelet a csapuniverzum.hu használatából kizárni.

.Felhasználói fiók létrehozására és a www.csapuniverzum.hu -n történő vásárlásra az a természetes személy jogosult, aki 18. életévét legkésőbb a fiók létrehozása napján betöltötte.

13.7. Szerződés – az Eladó és a tőle terméket a csapuniverzum.hu oldalon keresztül megrendelő Felhasználó (a továbbiakban: Vásárló) között az Eladó és a Vásárló egyidejű fizikai jelenléte nélkül jön létre a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően.

14.ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

14.1.  Regisztráció
A Vásárló regisztráció nélkül is szabadon nézelődhet és válogathat a webáruházban. A vásárlás előtt ki kell tölteni a regisztrációs adatlapot (regisztráció) és  jelszavat is kel választani. A regisztrációhoz szükséges néhány személyes adat megadása is. A megadott személyes adatainak helyességét Vásárló ellenőrizheti. Erre szolgál az adatok jóváhagyása. Ha az adatot nem hagyja jóvá, módjában áll a feltüntetett valamennyi adatot törölni vagy javítani.
14.2. Az azonosító és a jelszó megadása azt jelenti, hogy a regisztráció útján nyilvántartásba vett természetes személy személyesen, illetve jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság (szervezet) képviselője a szervezet nevében jár el a vásárlás során.
14.3.  Bejelentkezés
A regisztrációt követően már bármikor személyes azonosítója és jelszava segítségével tud bejelentkezni.
15. IRÁNYADÓ JOG
A szerződés magyar nyelven jön létre és annak rendelkezéseire a Magyar Köztársaság hatályos jogrendszere és jogszabálya az irányadó.

Érvényes: 2016 júnis 01. napjától

 

 

 

 

 

Megbizhatobolt.hu - Webáruház értékelés. Mennyi csillagot érdemel ez a webáruház?
Megbizhatobolt.hu - Webáruház értékelés. Mennyi csillagot érdemel ez a webáruház?